Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2. Nelissen Training Facility: gevestigd te Asten (5721 VA) aan de Nobisweg 1, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 51684764.
3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een abonnement deelneemt aan trainingen van Nelissen Training Facility
4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van Nelissen Training Facility is geadministreerd.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nelissen Training Facility en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van Nelissen Training Facility .
6. Trainingscentrum/Gym/Box: de fysieke (bedrijfs)locatie van Nelissen Training Facility waar de trainingen plaatsvinden.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met Nelissen Training Facility. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding

1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van Nelissen Training Facility. Het abonnement vangt aan op de datum waarin ingeschreven is. Met goedkeuring rekeningnummer voor de incasso.
2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Nelissen Training Facility zodra zijn abonnement kan aanvangen.
3. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Nelissen Training Facility onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het account. Gebruik van abonnement is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

Artikel 3 Abonnement, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een abonnement bij Nelissen Training Facility zal altijd op de dag van inschrijving ingaan. Een start abonnement zal een proefperiode van minimaal 3 maanden zijn zodat de Deelnemer en/of lid kennis kan maken met de manier van begeleiding bij Nelissen Training Facility.
2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
3. Een abonnement kan aangepast worden. Een upgrade kan per direct, een downgrade zal na een maand ingaan.
4. Pauzeren is minimaal 1 volledige maand en zal vanaf de eerste van de komende maand ingaan. Door een e-mail te versturen naar info@nelissentraining.com
5. Na het afsluiten van 6-12 of 24 Personal Training sessies (overeenkomst) wordt bij het niet nakomen van afspraken of volledig volbrengen van lessen geen geld verrekent/teruggestort aan klant.

6. Personal Training abonnement looptijden: Bij afname van 6 sessies bedraagt de maximale looptijd na start van de eerste sessie 8 weken. Bij 12 sessies is dit 14 weken en wanneer een abonnement voor 24 sessies afgesloten wordt is de maximale loop/bestedingstijd hiervoor 26wkn.

Nelissen Training Facility is niet aansprakelijk voor resistutie van het (vooraf) betaalde/afgesproken bedrag wanneer betreffende lid geplande afspraken binnen de afgesproken looptijden niet na heeft kunnen komen (zonder geldige reden: bv. ernstige blessure of ziekte).

Artikel 4 Trainings- en openingstijden

1. Nelissen Training Facility behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Nelissen Training Facility, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Nelissen Training Facility gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

Artikel 5 Beëindiging van het abonnement

1. Het Lid kan zijn abonnement beëindigen door een e-mail te versturen naar info@nelissentraining.com
2. Het opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand met inachtneming van art. 3, lid 1. Voorbeeld: Een abonnement dat op 29 januari wordt opgezegd zal een eind datum van 1 maart krijgen.
3. Nelissen Training Facility behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een abonnement eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6 Programma, Risico en aansprakelijkheid

1. Nelissen Training Facility rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van Performance/circuittrainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
2. Nelissen Training Facility is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
3. Nelissen Training Facility is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
4. Nelissen Training Facility is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
5. Nelissen Training Facility is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
6. Nelissen Training Facility is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.
7. Nelissen Training Facility is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 Huisregels en klachten

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Nelissen Training Facility c.q. de gym/box en hiernaar te handelen.
2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van Nelissen Training Facility info@nelissentraining.com

Artikel 8 Persoonsgegevens

1. Nelissen Training Facility verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. Nelissen Training Facility kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Nelissen Training Facility door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van Nelissen Training Facility zijn opgenomen. Nelissen Training Facility en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
4. De Deelnemer machtigen Nelissen Training Facility afbeeldingen en andere soorten opnames van groepen en/of personen, beroep, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Nelissen Training Facility aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nelissen Training Facility gevestigd is

Artikel 10 Afmelden Personal Training

1. Personal Training: Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

Gesloten op feestdagen

Pasen 1 April
Pasen 2 April
Goede Vrijdag 10 April
Koningsdag 27 April
Bevrijdingsdag 5 Mei
Hemelvaartsdag 10 Mei
1e Pinksterdag 20 Mei
2e Pinksterdag 21 Mei
1e Kerstdag 25 December
2e Kerstdag 26 December
Nieuwsjaardag 1 Januari